Aýdym-saz gutusy

/ önümler / aýdym-saz gutusy /

2018-nji ýylda döredilen elhenç pank rok eşigi Warish, Okeanside “Polat Mill Kofe” atly rekord dükan kafesini dolandyrýan skeytbord ýyldyzy Toni Hawkyň ogly aýdymçy-gitaraçy Riley Hawk (Petyr) bilen garşylanýar.Deprekçi Brýus MakDonnelliň goldawy bilen özüni tanadan “EP” birnäçe hepde öň “RidingEasy Records” -da çykdy, mundan öň Awstraliýanyň “Colored Balls” toparynyň “Ynsan” atly aýdymynyň gapagynyň arasynda “Söweş” atly ýekeje aýdym bardy.Justaňy-ýakynda okaýan ikinji EP-den “Runnin 'Gorkulan” we “Olaryň heläkçiligi” atly iki aýdymly aýdymy taşladylar we 27-nji iýunda “Belly Up” oýnanda eşidilmegi mümkin. “Biz has ýönekeý rifler we a gyzykly göni ýaýlym "-diýip, Sietldaky tagamly aýdymlardan Hawk aýdýar."Biraz punk, azajyk gykylyk, biraz erbet".Milli syýahat 20-nji sentýabrda Portlendde ýa-da Ostindäki noýabr aýynyň “Lewitation Fest” -e çenli dowam eder, köp sanly ýerli ýaşaýjy ýersiz ýaşaýar.

Maýk Pintonyň täze ýedi aýdymly “EP The Sugarshack Sessions” -da her aýdym üçin “YouTube” wideolary bilen bilelikde geçmişdäki “Pinto” aýdymlarynyň doly akustiki görnüşleri bar.Bu neşir iýul aýynda we awgust aýynyň başynda “Long Beach Dub All-Stars” we “Aggrolites” milli syýahatynyň ikinji ýarymynda açylar.

“Blues” duýduryşy “Little Hurricane” 11-nji oktýabrda aýdym-saz gutusyna çykjak awgust aýynyň başynda başlajak “Love Luck” (9-njy awgustda) atly albomyny mahabatlandyrar.

“Blues” rokeri “Black Market III” 15-nji iýundan (Hooleys La Mesa) 1-nji awgusta çenli dowam edýän “Dashboard Jesus Tour” -yň ikinji aýagy üçin Kaliforniýa, Newada, Ututa we Kolorado ştatyna tarap ugraýar.

Çip we Toni Kinman: Aýdym-saz ýaly sesler (28-nji iýunda) Çip Kinman we merhum dogany Toni tarapyndan öň berilmedik 22 spektakly görkezýär.Hünär synyna 70-nji ýyllardaky “Dils” pank toparynyň aýdymlary, sygyr pionerleri “Rank And File”, senagat rokeri “Blackbird” we “Cowboy Nation” atly ýurt topary girýär.Çip tarapyndan saýlanan we doganlaryň arhiwinden alnan dikeldilen we gaýtadan dikeldilen ýollar, syýahatyny suratlar, efemerler we Çipiň täze bellikleri bilen yzarlaýar (bu hem X-dan Jon Doe tarapyndan bilelikde ýazylan täze kitapda has gyzykly) Täze dünýäde: LA Pankyň öndürilmezligi we mirasy).

“Switchfoot” (“Bro-Am” serf bäsleşigi we konserti 29-njy iýunda “Moonlight Beach” -da bolup geçýär) ýaňy-ýakynda Atlantadaky Çadyrda ýazylan bäş sany göni ýaýlymy öz içine alýan alty aýdymdan ybarat sanly aýdym-sazly “Live From Native Tue Tour EP” (Fantasy Records) filmini göni ýaýlyma goýberdi. , GA “Native Dil” -iň asyl albom wersiýasy bilen bilelikde.

“Sement diwarlaryndaky iýeroglifler” atly täze patologiýa sazy, 9-njy awgustda “Pavement Entertainment” -iň üsti bilen “Reborn to Kill” atly albomyny gözden geçirýär.Oaklandyň “Sharkbite” studiýasynda Zack Ohren (Machine Head, Suffocation) öndürmek we özleşdirmek bilen ýazylan myhmanlara “Black Dahlia Murder” aýdymçysy Trevor Strnad girýär.Bu albom, 30-njy awgustda Brick tarapyndan Brick-de tamamlan Narkotik Wasteland bilen gezelenç goldaw berer.

Klifford Marcial Jomuad: "Gynansagam, NEIN ýazga almaz ýa-da diňlemez" -diýdi.“Geljekde olar bilen başga bir zat üçin meýilnamam ýok., Öne, bu ajaýyp duşuşyk boldy we ýyllar boýy bize eýeren hemmäňize minnetdar ".

Öňki käbir gyzlaryň gitaristi Natan Joýner, “Hytaý ýyldyzlary” atly Rhode Island toparyndan Erik Pol we Pol Wieira bilen bilelikde “Psihiki mazarlyk” toparyny döretdi.Diňe “Loud As gülki” bilen çykyş etdiler we 31-nji iýulda “Soda Bar” oýnarlar.

© 2019 San Diego okyjy.Rightshli hukuklar goralandyr.Bu sahypanyň hiç bir bölegini ýazmaça rugsadymyz bolmazdan köpeltmek bolmaz.


Iş wagty: Iýun-20-2019