នៅឆ្នាំ 1992 ចលនាតន្ត្រីជាមួយនឹងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឯករាជ្យដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Ningbo Yunsheng ។បន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់ប្រជាជន Yunsheng Yunsheng ទទួលបានសមិទ្ធិផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Yunsheng គឺជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោក និងជាក្រុមហ៊ុនផលិតឯកទេសបំផុតក្នុងវិស័យចលនាតន្ត្រី។យើងកាន់កាប់ច្រើនជាង 50% នៃចំណែកទីផ្សារចលនាតន្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។