ក្នុងឆ្នាំ 1992 ចលនាតន្ត្រីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឯករាជ្យដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានកើតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីងបូ Yunsheng ។ បន្ទាប់ពីការរបស់មនុស្ស Yunsheng ជាច្រើនទសវត្សនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង, Yunsheng ទទួលបានសមិទ្ធិផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃការជាមួយ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Yunsheng គឺជាអ្នកដឹកនាំជាសកលនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឯកទេសបំផុតនៅក្នុងវាលនៃចលនាតន្ត្រីនេះ។ យើងកាន់ច្រើនជាង 50% នៃចំណែកទីផ្សារចលនាតន្ត្រីទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។