1992 ஆம் ஆண்டில், சீனாவில் முதல் சுதந்திரமான அறிவுசார் சொத்துரிமை கொண்ட இசை இயக்கம் நிங்போ யுன்ஷெங் நிறுவனத்தில் பிறந்தது.யுன்ஷெங் மக்களின் பல தசாப்தங்களாக இடைவிடாத முயற்சிகளுக்குப் பிறகு, யுன்ஷெங் தொடர்ச்சியான குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளைப் பெற்றுள்ளார்.தற்போது, ​​யுன்ஷெங் ஒரு உலகளாவிய தலைவர் மற்றும் இசை இயக்கத்தின் துறையில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த உற்பத்தியாளர் ஆவார்.உலகெங்கிலும் உள்ள இசை இயக்க சந்தைப் பங்கில் 50% க்கும் அதிகமானவை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம்.