1992 දී, චීනයේ පළමු ස්වාධීන, බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් සමග සංගීත ව්යාපාරය, නිංෙබෝ Yunsheng සමාගම උපත ලැබීය. නොනවතින උත්සාහය Yunsheng ජනතාවගේ දශක ගණනාවකට පසු, Yunsheng සැලකිය ජයග්රහණ මාලාවක් ලැබී තිබෙනවා. මේ වන විට, Yunsheng ගෝලීය නායක සහ සංගීත ව්යාපාරය ක්ෂේත්රයේ වඩාත් විශේෂිත නිෂ්පාදක වේ. අපි ලොව පුරා සංගීත ව්යාපාරය වෙළෙඳපොළ කොටස් 50% කට වඩා සිටිනවා.